งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต

บุคลากรงานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตหัวหน้างาน
Tel. 3269 , E-mail banpod@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 4040 , E-mail pansak@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 081-5319389 , E-mail pantamitr@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3280 , E-mail atitaya@mju.ac.th