นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

03/04/2563
ถึง 03/04/2563
8:30
ถึง 9:30
ร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 สนม.

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
04/04/2563
ถึง 08/04/2563
8:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย (สัญจร)
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จังหวัดชุมพร

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
08/04/2563
ถึง 08/04/2563
9:30
ถึง 0:00
ขอเชิญมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บันทึก : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
09/04/2563
ถึง 09/04/2563
9:30
ถึง 12:00
ประชุมกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
10/04/2563
ถึง 10/04/2563
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1

เลื่อนการประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 จากเดิมวันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
14/04/2563
ถึง 14/04/2563
9:30
ถึง 12:00
ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้ง 6/2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

เดือน มีนาคม 2563

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
15/04/2563
ถึง 15/04/2563
9:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
16/04/2563
ถึง 16/04/2563
10:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขาที่ประชุม ทปอ.
สถานที่ : ห้องประชุมกองกลาง

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
17/04/2563
ถึง 17/04/2563
9:30
ถึง 11:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมฯ(ฝายกฏหมาย)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกองเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
17/04/2563
ถึง 17/04/2563
11:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนม 5

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
17/04/2563
ถึง 17/04/2563
11:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนม 5

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
22/04/2563
ถึง 23/04/2563
13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของสำนักงานมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนม 5

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
23/04/2563
ถึง 23/04/2563
10:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายในและภายนอกและจากสายตรงอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
27/04/2563
ถึง 27/04/2563
9:30
ถึง 16:00
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562 - 2563 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 8/2563
สถานที่ :

โดยส่งเอกสารไม่เกิน 20 พฤศจิกายน 2563

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
27/04/2563
ถึง 27/04/2563
14:00
ถึง 16:00
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการในการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
28/04/2563
ถึง 28/04/2563
9:30
ถึง 11:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมฯ(ฝายกฏหมาย)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกองเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
28/04/2563
ถึง 28/04/2563
15:00
ถึง 15:30
ตรวจรับกล่องอุปกรณ์ RFID READER และ MODULE ไร้สาย
สถานที่ : ห้องพัสดุ กองคลัง

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
29/04/2563
ถึง 29/04/2563
9:30
ถึง 16:00
ร่วมประชุมพิจารณา MOU การใช้งานโปรแกรมทางด้านสถิติ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกองเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
30/04/2563
ถึง 30/04/2563
10:00
ถึง 16:00
รายงานความก้าวหน้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนืกส์
สถานที่ : ห้องประชุมกองกลาง

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
30/04/2563
ถึง 30/04/2563
10:00
ถึง 16:00
รายงานความก้าวหน้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนืกส์
สถานที่ : ห้องประชุมกองกลาง

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
30/04/2563
ถึง 30/04/2563
13:30
ถึง 16:00
หารือแหล่งงบประมาณสนับสนุนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์