นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

03/02/2563
ถึง 03/02/2563
13:30
ถึง 14:30
ผู้บริหาร DEPA เข้าพบผู้บริหารแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุุมพวงแสด สนม.2

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
05/02/2563
ถึง 05/02/2563
9:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
06/02/2563
ถึง 06/02/2563
13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ครั้งที่ 42)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
07/02/2563
ถึง 07/02/2563
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
07/02/2563
ถึง 07/02/2563
9:30
ถึง 16:00
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอเข้าเยี่ยมชมกองเทคโนโลยีดิจิทัล
สถานที่ : ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
07/02/2563
ถึง 07/02/2563
13:00
ถึง 16:30
ประชุมคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
11/02/2563
ถึง 11/02/2563
9:30
ถึง 12:00
ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้ง 4/2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

เดือน มกราคม 2563

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
13/02/2563
ถึง 13/02/2563
14:00
ถึง 16:30
ประชุมหารือการจัดเตรียมงานฝ่ายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ /อนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
19/02/2563
ถึง 19/02/2563
9:30
ถึง 10:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต
สถานที่ : ณ ลานอนัตน์ปัญญาวีร์อาคารอํานวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
19/02/2563
ถึง 19/02/2563
13:30
ถึง 16:30
ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการโครงการในลักษณะ Project Base ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานที่ : ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิตติ์ ชั้น 5 อาคารเทิดพระเกียรติฯ

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
19/02/2563
ถึง 19/02/2563
13:30
ถึง 16:30
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดตัว “MJU University Application”
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
20/02/2563
ถึง 20/02/2563
13:30
ถึง 16:00
อเชิญเข้าร่วมหารือประชุมการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี 80 ปี ชั้น 1

ขอเชิญเข้าร่วมหารือประชุมการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563

ผู้บันทึก : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
20/02/2563
ถึง 20/02/2563
13:30
ถึง 16:30
ร่วมหารือประชุมการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี 80 ปี ชั้น 1

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
20/02/2563
ถึง 20/02/2563
13:30
ถึง 16:30
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thailan Massive Open Online Course : (Thai MOOC))
สถานที่ : ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
21/02/2563
ถึง 21/02/2563
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการพลังงาน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
21/02/2563
ถึง 21/02/2563
13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกองเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
27/02/2563
ถึง 27/02/2563
13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและจัดซื้อระบบสารสนเทศ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์