น.ส.รฎาพร ละออง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


1/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/4/2563
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

10/4/2563
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

11/4/2563
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

12/4/2563
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

13/4/2563
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

14/4/2563
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

9:30
ถึง 12:00
ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล 5/2563
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์

15/4/2563
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

16/4/2563
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

17/4/2563
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

18/4/2563
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.รฎาพร ละออง

19/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/4/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้